TỔNG QUAN DỰ ÁN: TOMORROW ASEAN

• Tomorrow ASEAN là dự án được tổ chức bởi AIESEC in NEU nhằm thúc đẩy sự học hỏi, kết nối với ASEAN và tăng cường giao lưu văn hóa cho sinh viên. Dự án mang đến chuỗi hoạt động dưới các hình thức đa dạng: thuyết trình, tranh biện và đặc biệt là hội nghị … More TỔNG QUAN DỰ ÁN: TOMORROW ASEAN